English shqip Srpski
AGJENCIA SHTETËRORE E ARKIVAVE TË KOSOVËS
|Kontaktet|

BallinaLënda arkivore Struktura organizative LegjislacioniPublikimetPërgatitjet profesionale StandardetBashkëpunimiShërbimetShpallje/Konkurse
 

 

 

 


Shpallje / Konkurse

 

_____________________________________________________________________

Republika e Kosovës
RepublikaKosova- Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government
ZYRA E KRYEMINISTRIT / URED PREMIJERA /OFFICE OF THE PRIME MINISTER
AGJENCIA SHTETËRORE E ARKIVAVE TË KOSOVËS
DRŽAVNA AGENCIJA ARHIVA KOSOVA
THE STATE AGENCY OF KOSOVO ARCHIVES

_____________________________________________________________________

Aplikacioni për Plotesim

Kliko per shkarkim

 

_______________________________________________________________________

Në bazë të nenit 11 të Ligjit nr.03/ L – 149 Për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, si dhe nenit 3 dhe 4 të Rregullores nr. 02/2010 Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës shpall këtë:

K O N K U R S

  07.03.2014

Titulli i postit: Zyrtar për Furnizim dhe Depo
Nr. i Referenc ë ASHAK- DAF - 105
Departamenti: Administratë dhe Financa
Kontrata : Me akt Emrim
Raporton tek: Drejtori i Drejtoratit për Administratë dhe Financa
Koeficienti: 7

Qëllimi i punës dhe Rezultatet:

Organizim, udhëheqje dhe koordinim i suksesshëm i punëve dhe aktiviteteve që kan të bëjnë me furnizimin me material për zyrë për të gjithë stafin e ASHAK-së si dhe dhe udhëheqjen dhe mirëmbajtjen e punëve dhe detyrave të punës që kanë të bëjnë me depon.

  Detyrat kryesore: 

Detyra 1: Zbatimi efikas dhe efektiv i furnizimit të Zyrës së Kryeshefit, Drejtorateve, Arkivave Nderkomunale, dhe sektorëve ;
Detyra 2: Bënë regjistrimin e hyrje daljes së mallit në depo në bazë të kartelave për hyrje dalje të mallit;
Detyra 3: Përgjegjës për mirëmbajtjen e depos;
Detyra 4: Pranon dhe shpërndan mallin sipas kërkesave të stafit të logjistikës;
Detyra 5: Regjistrimi i çdo pranim dorëzim i mallit ne programin SOFTWERIK;
Detyra 6: Kryen të gjitha punët dhe detyrat e punëve sipas kërkesave të drejtorit të drejtoratit

    Aftësitë:

•  Njohuri të shkëlqyera nga lëmi i ekonomisë e posaqerisht i çështjeve te furnizimit dhe depos;
•  Njohuri të shkëlqyera të punës me kompjuter, me aplikim të programeve ( Microsoft Word, Excel, Power Point, Access);
•  Njohuri të mirë të gjuhëve zyrtare;
•  Aftësi për përmbushjen e punëve të vështira, punëve të afatizuara dhe punë grupore etj;

  Kualifikimi dhe përvoja:
Ekonomist /e i/e diplomuar, së paku një (1) vit përvojë pune nga lëmi e caktuar.  

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Aplikacionet merren në Ndertesën e Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës në adresen – Lagja e Spitalit pa nr.(përball EULEX-it) ose në adresën elektronike, www.ashak.rks-gov.net /Numri kontaktues 038-512- 599 ose 038/512 596 prej 8.oo-15.oo.

Konkursi do të jetë i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në njërën nga gazetat ditore.

Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do merren në shqyrtim nëse arrijnë brenda 4 ditësh, aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare.

Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për vendin e punës për të cilin konkuroni.

Kandidatët të cilët do të jenë të perzgjedhur në listën e ngusht dhe të ftuar në intervistë domosdo duhet t'i sjellin në shikim dokumentet origjinale.

  “ Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”

 

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen .

_______________________________________________________________________

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM  

 

Në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës bënë njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil të ASHAK-së, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën – Ndihmës Arkivist në Arkivin Nderkomunal ne Prizren në kuadër të Drejtoratit për Arkivat Nder komunale dhe të Inspekcionit

 • Titulli i vendit të Punës: Ndihmës Arkivist në ANK Prizren
 • Nr i Aplikacionit: 01
 • Emri dhe Mbiemri: REXHEP MATRANCI  
 • Pikët totale të fituara: 81.8

 

 

Me respekt,

Divizioni i Personelit - ASHAK

_______________________________________________________________________

Në bazë të nenit 11 të Ligjit Për Shërbimin Civil të Kosovës si dhe nenit 3 dhe 4 të Rregullores nr.02/2010 Për procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës, Agjencia Shtetërore i Arkivave të Kosovës për dy pozita shpallë këtë:

    08.11.2012

K O N K U R S

 

Titulli i postit: Ndihmës Arkivist në Arkivin Ndërkomunal në Prizren
Departamenti: Departamenti i Arkivave Ndërkomunale dhe Komunale
Kontrata: Akt Emrim
Referenca ASHAK- ANK -103
Raporton tek: Drejtori i Arkivit Ndër komunal
Koeficienti: 6

Qëllimi i punës dhe Rezultatet:  

Përmbushja e detyrave të planifikuara të punës dhe përgjegjësive të Ndihmës Arkivistit, të bazuara në përshkrimin dhe sistematizimin e punëve në ASHAK.

Detyrat kryesore:

Detyra 1: Evidenton lëndën në depon e arkivit;
Detyra 2: Rregullon fondet sipas skemës së klasifikimit dhe udhëzimit metodik;
Detyra 3: Përpilon listën e brendshme;
Detyra 4: Kryen klasifikimin dhe sistematizimin e lëndës arkivore;
Detyra 5: Ndihmon arkivistin e depos në vendosjen e të dhënave në kompjuter;
Detyra 6 : Kryen detyra dhe punë sipas akteve dhe normave të Arkivit Shtetëror të Kosovës;
Detyra 7: Bashkëpunon dhe merë detyra nga menaxheri i drejtëpërdrejt;
Detyra 8: Kryen edhe detyra të tjera sipas kërkesë së Drejtorit të Departamentit

Aftësitë:
•  Njohuri nga lëmi e arkivistikës;
•  Njohuri të shkëlqyera të punës me kompjuter, me aplikim të programeve ( Microsoft Word, Excel, Power Point, Access);
•  Njohuri të shkëlqyer të gjuhëve zyrtare;
•  Aftësi të shkëlqyera udhëheqëse dhe menaxheriale;
•  Aftësi për përmbushjen e punëve të vështira, punëve të afatizuara dhe punë grupore etj;

    Kualifikimet dhe përvoja:

Shkolla e mesme;
Së paku 1 (një) vit përvojë pune.

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Aplikacionet merren në Ndertesën e Agjencionit Shtetëror të Arkivave të Kosovës ne adresen – Lagja e Spitalit pa nr. ose në adresën elektronike , ashak.rks-gov.net Numri kontaktues 038-512- 599 prej 8.oo-15.oo
Konkursi ngel i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në njërën nga gazetat ditore.

Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do merren në shqyrtim nëse arrin brenda 4 ditësh, aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare. Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për vendin e punës për të cilin konkuroni.
Kandidatët të cilët do të jenë të perzgjedhur në listën e ngusht dhe të ftuar në intervistë domosdo duhet t'i sjellin në shikim dokumentet origjinale.  

“ Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”

_______________________________________________________________________

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM  

 

Në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Agjencioni Shtetëror i Arkivave të Kosovës bënë njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil të ASHAK-së, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën – Vozitës i Kryeshefit Ekzekutiv në kuadër të Zyrës së Kryeshefit Ekzekutiv

 

 

 • Titulli i vendit të Punës: VOZITËS I KRYESHEFIT EKZEKUTIV
 • Nr i Aplikacionit: 01
 • Emri dhe Mbiemri: HAMDI KAMBERI
 • Pikët totale të fituara: 85.1

 

Me respekt,

Divizioni i Personelit - ASHAK

_______________________________________________________________________

 

Në bazë të nenit 11 të Ligjit Për Shërbimin Civil të Kosovës si dhe nenit 3 dhe 4 të Rregullores nr.02/2010 Për procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës, Agjencia Shtetërore i Arkivave të Kosovës për dy pozita shpallë këtë:

    27.09.2012

K O N K U R S

 

I. Titulli i postit: Ndihmës Arkivist në ASHAK
Departamenti: Departamenti për Veprimtari Arkivore
Referenca : 101-DVA-ASHAK
Kontrata: Akt Emrim të përhershëm ( një vit periudha provuese)
Raporton tek: Drejtori i Departamentit për Veprimtari Arkivore
Koeficienti: 6

Qëllimi i punës dhe Rezultatet:

Koordinim i suksesshëm i punëve dhe aktiviteteve të arkivistikës zbatim me përpikëri i legjislacionit në fuqi që rregullon çështjet arkivistrike;

Detyrat kryesore:  

Detyra 1: Evidenton lëndën në depon e arkivit;
Detyra 2: Rregullon fondet sipas skemës së klasifikimit dhe udhëzimit metodik;
Detyra 3: Përpilon listën e brendshme;
Detyra 4: Kryen klasifikimin dhe sistematizimin e lëndës arkivore;
Detyra 5: Ndihmon arkivistin e depos në vendosjen e të dhënave në kompjuter;
Detyra 6 : Kryen detyra dhe punë sipas akteve dhe normave të Arkivit Shtetëror të Kosovës;
Detyra 7: Bashkëpunon dhe merë detyra nga menaxheri i drejtëpërdrejt;
Detyra 8: Kryen edhe detyra të tjera sipas kërkesë së Drejtorit të Departamentit

Aftësitë:

•  Njohuri nga lëmi e arkivistikës;
•  Njohuri të shkëlqyera të punës me kompjuter, me aplikim të programeve ( Microsoft Word, Excel, Power Point, Access);
•  Njohuri të mira të gjuhëve zyrtare;
•  Aftësi për përmbushjen e punëve të vështira, punëve të afatizuara dhe punë grupore etj;

  Kualifikimet dhe përvoja:

  Shkolla e mesme;
Së paku 1 (një) vit përvojë pune.

 

  27.09.2012

II. Titulli i postit: Vozitës i Kryeshefit Ekzekutiv
Departamenti: Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv
Referenca: 102 –DAF- ASHAK
Kontrata: Akt Emrim i perhershem ( një vit periudha provuese)
Raporton tek: Kryeshefi Ekzekutiv
Koeficienti: 6

Qëllimi i punës dhe Rezultatet:
Të ofroj shërbimin e udhëtimeve për Kryeshefin Ekzekutiv si dhe sipas nevojës për stafin e Departamenteve brenda ASHAK-së

Detyrat kryesore:
•  Kujdeset për vozitjen e Kryeshefit Ekzekutiv si dhe stafit të Departamenteve brenda ASHAK-së, konform rregullave të komunikacionit
•  Mbi çdo udhëtim të ndërmarrë duhet të plotësoj fletudhëtimi
•  Ta mirëmbajë automjetin dhe ta kontrollojë atë para çdo nisjeje në rrugë si dhe ta furnizoj me karburante përkatëse
•  Është përgjegjës për dëmet e shkaktuara në automjet nga pakujdesia apo mos përshtatjen kushteve të komunikacionit
•  Mbi çdo gërvishtje apo dëm njofton sektorin e logjistikës
6. Siguron që kërkesat për përdorim të automjeteve të autorizuara të ASHAK-së nga stafi i ASHAK-së të realizohen me sukses.
7. Ndihmon Sektorin e Logjistikës në sigurimin dhe shpërndarjen e mallit, sipas kërkesave të anëtarëve të personelit të ASHAK-së dhe të njëjtin e dërgon nëpër zyre:
8. Kryen edhe punë tjera të kërkuara nga Kryeshefi Ekzekutiv;

  Aftësitë:
•  Të ketë njohuri mekanike për mirëmbajtjen e automjetit dhe përdorimin e tij;

•  Të ketë aftësi e gatishmëri të punojë me njerëz të etniteteve të ndryshme dhe të ketë sjellje e veti të mira.
•  Njohja e gjuhëve zyrtare në përdorim
•  Njohja e gjuhës angleze është përparësi

  Kualifikimet dhe përvoja:
Diplomë e shkollës së mesme,
Dy vite përvojë pune si vozitës; e nevojshme
Leja e vozitjes ( kategoria B ); e domosdoshme

  Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Aplikacionet merren në Ndertesën e Agjencionit Shtetëror të Arkivave të Kosovës ne adresen – Lagja e Spitalit pa nr. ose në adresën elektronike , ashak.rks-gov.net Numri kontaktues 038-512- 599 prej 8.oo-15.oo
Konkursi ngel i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në njërën nga gazetat ditore.

Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do merren në shqyrtim nëse arrin brenda 4 ditësh, aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare. Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për vendin e punës për të cilin konkuroni.
Kandidatët të cilët do të jenë të perzgjedhur në listën e ngusht dhe të ftuar në intervistë domosdo duhet t'i sjellin në shikim dokumentet origjinale.  

“ Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”

 _____________________________________________________________________

 

05.03.2012

 

 

Republika e Kosovës
RepublikaKosova- Republic of Kosovo

Në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës bënë njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil të ASHAK-së, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën – Arkivist në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës në kuadër të Drejtoratit për Veprimtari Arkivore

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

 

 • Titulli i vendit të Punës: Arkivist në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës
 • Nr i Aplikacionit: 049
 • Emri dhe Mbiemri: RABA KELMENDI
 • Pikët totale të fituara: 64.58

RENDITJA PËRFUNDIMTAR E KANDIDATËVE-ARKIVIST -ASHAK
Kliko ketu ....

Me respekt,

Divizioni i Personelit - ASHAK

 

_____________________________________________________________________

 

04.03.2012

 

 

Republika e Kosovës
RepublikaKosova- Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government
ZYRA E KRYEMINISTRIT / URED PREMIJERA /OFFICE OF THE PRIME MINISTER
AGJENCIA SHTETËRORE E ARKIVAVE TË KOSOVËS
DRŽAVNA AGENCIJA ARHIVA KOSOVA
THE STATE AGENCY OF KOSOVO ARCHIVES

 

 

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM  

Në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës bënë njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil të ASHAK-së, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën – Arkivist në ANK të Prishtinëa në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës në kuadër të Drejtoratit për Arkivat Ndër komunale dhe të Inspekcionit

 

 • Titulli i vendit të Punës: Arkivist në Arkivin Ndër komunal të Prishtinës  
 • Nr i Aplikacionit: 011
 • Emri dhe Mbiemri: ELDINA ARIFI  
 • Pikët totale të fituara: 62.61  

 

Me respekt,

Divizioni i Personelit - ASHAK

_______________________________________________________________________

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS /REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO

QEVERIA E KOSOVËS/VLADA KOSOVA/GOVERNMENT OF KOSOVA

ZYRA E KRYEMINISTRIT / URED PREMIJERA /OFFICE OF THE PRIME MINISTER

AGJENCIA SHTETËRORE E ARKIVAVE TË KOSOVËS

DR ŽAVNA AGENCIJA ARHIVA KOSOVA

THE STATE AGENCY OF KOSOVO ARCHIVES

________________________________________________________________________

Aplikacioni për Plotesim

Kliko per shkarkim

_______________________________________________________________________

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

Në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës bënë njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil të ASHAK-së, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën – Ndihmës Arkivist në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës në kuadër të Drejtoratit për Veprimtari Arkivore

 • Titulli i vendit të Punës: Ndihmës Arkivist
 • Nr i Aplikacionit: 132
 • Emri dhe Mbiemri: MARIGONA MORINA
 • Pikët totale të fituara: 90.3  

Me respekt,

Divizioni i Personelit - ASHAK

Në bazë të nenit 11 të Ligjit Për Shërbimin Civil të Kosovës si dhe nenit 3 dhe 4 të Rregullores nr.02/2010 Për procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës Agjencia Shtetërore i Arkivave të Kosovës shpallë këtë:

_______________________________________________________________________

 

K O N K U R S

 

Titulli i postit: Arkivist
Departamenti: Departamenti për Veprimtari Arkivore
Kontrata: Akt Emrim
Raporton tek: Drejtori i Depaertamentit
Koeficienti: 7
Data e shpalljes: 22.01.2013

Qëllimi i punës dhe Rezultatet:
Organizimi, udhëheqja dhe koordinimi i suksesshëm i punëve dhe aktiviteteve nga punët e Arkivistikës .

Detyrat kryesore:
Detyra 1: Rregullon fondet arkivore , duke përfshi të gjitha operacionet e klasifikimit dhe të sistematizimit materialit arkivor ;
Detyra 2: Bënë studimin e fondeve dhe koleksioneve arkivore ;
Detyra 3: Harton listat e brendshme;
Detyra 4: Bënë regjistrimin e librave dhe të kutive arkivore, inventarizimin(analitik dhe sumar) e tërë lëndës arkivore në fond;
Detyra 5: Zbaton normat ndërkombëtare për rregullimin dhe përpunimin e lëndës arkivore sipas standardeve ISSAR, ISAD dhe të tjera;
Detyra 6 : Kryen detyra dhe punë sipas akteve dhe normave të Arkivit Shtetëror të Kosovës;
Detyra 7: Bashkëpunon dhe merë detyra nga shefi i Sektorit;
Detyra 8: Kryen edhe detyra të tjera sipas kërkesë së Drejtorit të Departamentit .

Aftësitë:
•  Njohuri nga lëmi i Arkivistikës;
•  Njohuri të shkëlqyera të punës me kompjuter, me aplikim të programeve ( Microsoft Word, Excel, )
•  E dëshiruar njohja gjuhës angleze;
•  Aftësi për përmbushjen e punëve të vështira, punëve të afatizuara dhe punë grupore etj;

Kualifikimet dhe përvoja:
Kualifikimi superior, Fakulteti i Shkencave Shoqërore.

  Për me tepër....

_______________________________________________________________________

 

Titulli i postit: Arkivist në Arkivin Ndërkomunal në Prishtinë
Departamenti: Departamenti i Arkivave Nderkomunale dhe Inspekcionit
Kontrata: Akt Emrim të përhershëm
Raporton tek: Drejtori i Arkivit Ndërkomunal
Koeficienti: 7
Data e shpalljes: 22.01.2013  

Qëllimi i punës dhe Rezultatet:
Organizim, udhëheqje dhe koordinim i suksesshëm i punëve dhe aktiviteteve të arkivistikës zbatim me përpikëri i legjislacionit në fuqi që rregullon çështjet arkivistrike;

Detyrat kryesore:
Detyra 1: Pranon dhe kontrollon lëndën arkivore gjatë pranimit ;
Detyra 2: Bënë ekspertizën e lëndës arkivore ;
Detyra 3: Vendos të dhënat në kompjuter për dokumentacionin që ruhet në depo;
Detyra 4: Bënë regjistrimin e librave dhe të kutive arkivore, inventarizimin e tërë lëndës arkivore në fond;
Detyra 5: zbaton normat ndërkombëtare për rregullimin dhe përpunimin e lëndës arkivore sipas standardeve ISSAR, ISAD dhe të tjera;
Detyra 6 : Kryen detyra dhe punë sipas akteve dhe normave të Arkivit Shtetëror të Kosovës;
Detyra 7: Bashkëpunon dhe merë detyra nga drejtori iArkivit Nderkomunal ;
Detyra 8 : Kryen edhe detyra të tjera sipas kërkesë së Drejtorit të Departamentit .  

Aftësitë:
•  Njohuri nga lëmi e arkivistikës;
•  Njohuri të shkëlqyera të punës me kompjuter, me aplikim të programeve ( Microsoft Word, Excel, Power Point, Access);
•  Njohuri të shkëlqyer të gjuhëve zyrtare;
•  Aftësi të shkëlqyera udhëheqëse dhe menaxheriale;
•  Aftësi për përmbushjen e punëve të vështira, punëve të afatizuara dhe punë grupore etj; 

Kualifikimet dhe përvoja:  
Kualifikimi superior - Fakulteti i shkencave shoqërore.
Se paku 1 (një) vite përvojë pune nga lëmi e caktuar

Për me tepër....

_______________________________________________________________________

 

Titulli i postit: Ndihmës Arkivist në ASHAK
Departamenti: Departamenti për Veprimtari Arkivore
Kontrata: Akt Emrim
Raporton tek: Drejtori i Departamentit për Veprimtari Arkivore
Koeficienti: 6
Data e shpalljes: 22.01.2013

Qëllimi i punës dhe Rezultatet:
Koordinim i suksesshëm i punëve dhe aktiviteteve të arkivistikës zbatim me përpikëri i legjislacionit në fuqi që rregullon çështjet arkivistrike;

Detyrat kryesore:
Detyra 1: Evidenton lëndën në depon e arkivit;
Detyra 2: Rregullon fondet sipas skemës së klasifikimit dhe udhëzimit metodik;
Detyra 3: Përpilon listën e brendshme;
Detyra 4: Kryen klasifikimin dhe sistematizimin e lëndës arkivore;
Detyra 5: Ndihmon arkivistin e depos në vendosjen e të dhënave në kompjuter;
Detyra 6 : Kryen detyra dhe punë sipas akteve dhe normave të Arkivit Shtetëror të Kosovës;
Detyra 7: Bashkëpunon dhe merë detyra nga menaxheri i drejtëpërdrejt;
Detyra 8: Kryen edhe detyra të tjera sipas kërkesë së Drejtorit të Departamentit

Aftësitë:
•  Njohuri nga lëmi e arkivistikës;
•  Njohuri të shkëlqyera të punës me kompjuter, me aplikim të programeve ( Microsoft Word, Excel, Power Point, Access);
•  Njohuri të mira të gjuhëve zyrtare;
•  Aftësi për përmbushjen e punëve të vështira, punëve të afatizuara dhe punë grupore etj;

 Kualifikimet dhe përvoja:
Shkolla e mesme;
Së paku 1 (një) vit përvojë pune.

Për me tepër....

 

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Aplikacionet merren në Ndertesën e Agjencionit Shtetëror të Arkivave të Kosovës ne adresen – Lagja e Spitalit pa nr. ose në adresën elektronike , www.ashak.ks-gov.net Numri kontaktues 038-512- 599 prej 8.oo-15.oo.

Konkursi ngel i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në njërën nga gazetat ditore.
Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do merren në shqyrtim nëse arrin brenda 4 ditësh, aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare.

Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për vendin e punës për të cilin konkuroni.

Kandidatët të cilët do të jenë të perzgjedhur në listën e ngusht dhe të ftuar në intervistë domosdo duhet t'i sjellin në shikim dokumentet origjinale. 

“ Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”

_______________________________________________________________________

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

Në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës bënë njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil të ASHAK-së, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën – Financier në kuadër të Arkivit Nder komunal ne Gjakovë.

 • Titulli i vendit të Punës: Financier – ANK Gjakovë
 • Nr i Aplikacionit: 01
 • Emri dhe Mbiemri: VALMIR BAKIJA
 • Pikët totale të fituara: 72.8

 

Me respekt,

Divizioni i Personelit - ASHAK

_______________________________________________________________________

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM  

Në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës bënë njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil të ASHAK-së, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën – Zyrtar i Shpenzimeve në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës në kuadër të Drejtoratit për Buxhet dhe Financa

 • Titulli i vendit të Punës: Zyrtar i Shpenzimeve
 • Nr i Aplikacionit: 03
 • Emri dhe Mbiemri: IBRAHIM MURATI
 • Pikët totale të fituara: 88.4  

Me respekt,

Divizioni i Personelit - ASHAK

________________________________________________________________________

  Në bazë të nenit 11 të Ligjit nr.03/ L – 149 Për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, si dhe nenit 3 dhe 4 të Rregullores nr. 02/2010 Për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Agjencia Shtetërore i Arkivave të Kosovës shpallë këtë:

  K O N K U R S

Titulli i postit: Financier në Arkivin Ndër komunal në Gjakovë
Nr. i Referenc ë ASHAK- DANKI - 097
Departamenti: I Arkivave Ndër komunale dhe Inspekcionit
Kontrata : Me akt Emrim
Raporton tek: Drjeori i Arkivit Ndër komunal
Koeficienti: 6
Data e shpalljes: 10.10.2012

Qëllimi i punës dhe Rezultatet:

Organizimi, udhëheqja dhe koordinimi i suksesshëm i punëve dhe aktiviteteve që kan të bëjnë me shpenzimin e mjeteve buxhetore në arkivin Nderkomunal.

Detyrat kryesore:

1.Organizon dhe udhëheq punët financiare në kuadër të Arkivit Ndër komunal dhe është përgjegjës për udhëheqjen azhure të tyre dhe mbikqyrje sistematike;
2.Obligohet që rregullisht në Divizionin për Buxhet dhe Financa të ASHAK-së t'i sjell faturat për çdo shpenzim të krijuar;
3. Pranon për procesim vetëm dokumentacionin në origjinal financiar nëse nuk është vendosur ndryshe;
4. Organizim, udhëheqje dhe koordinim i suksesshëm i punëve dhe aktiviteteve që kan të bëjnë me shpenzimin e mjeteve buxhetore te Arkivit Nderkomunal;
5. Kryen edhe punët dhe detyrat e punës për arkivimin Nderkomunal,ruajtjen dhe kujdesin e dokumenteve financiare;
6. Kryen edhe punë dhe detyra tjera të punës sipas kërkesës të menaxherit të drejtëpërdrejt e sidomos punët nga lëmi i arkivistikës

Aftësitë:

•  Njohuri të mira nga lëmi e ekonomisë preferuar edhe të arkivistikës;
•  Njohuri të shkëlqyera të punës me kompjuter, me aplikim të programeve ( Microsoft Word, Excel, Power Point, Access);
•  Njohuri të shkëlqyer të gjuhëve zyrtare;
•  Aftësi për përmbushjen e punëve të vështira, punëve të afatizuara dhe punë grupore etj;

Kualifikimi dhe përvoja:  

Ekonomist i diplomuar, preferuar drejtimi menaxhment i informatëkës së paku një (1) vit përvojë pune nga lëmi e caktuar.
Çertifikata për trajnime dhe aftësime nga fusha e lëmisë ekonomike.

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Aplikacionet merren në Ndertesën e Agjencionit Shtetëror të Arkivave të Kosovës në adresen – Lagja e Spitalit pa nr. perball EULEX-it ose në adresën elektronike, http://ashak.rks-gov.net /Numri kontaktues 038-512- 599 ose 038/512 596 prej 8.oo-15.oo

Konkursi do të jetë i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në njërën nga gazetat ditore.

Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do merren në shqyrtim nëse arrijnë brenda 4 ditësh, aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare.

Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për vendin e punës për të cilin konkuroni.

Kandidatët të cilët do të jenë të perzgjedhur në listën e ngusht dhe të ftuar në intervistë domosdo duhet t'i sjellin në shikim dokumentet origjinale.

  “ Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”

  Vetëm andidatët e përzgjedhur në listën e shkurtër do të kontaktohen

________________________________________________________________________________

Në bazë të nenit 11 të Ligjit Për Shërbimin Civil të Kosovës si dhe nenit 3 dhe 4 të Rregullores nr.02/2010 Për procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës Agjencia Shtetërore i Arkivave të Kosovës nëpërmes Divizionit të Personelit SHPALLË këtë:

K O N K U R S i datës 30 07 2012

 

Titulli i postit: Arkivist
Departamenti: Departamenti për Veprimtari Arkivore
Kontrata: Akt Emrim
Raporton tek: Drejtori i Depaertamentit
Koeficienti: 7

 

Qëllimi i punës dhe Rezultatet:
Organizimi, udhëheqja dhe koordinimi i suksesshëm i punëve dhe aktiviteteve nga punët e Arkivistikës .

Detyrat kryesore:
Detyra 1: Rregullon fondet arkivore , duke përfshi të gjitha operacionet e klasifikimit dhe të sistematizimit materialit arkivor ;  
Detyra 2: Bënë studimin e fondeve dhe koleksioneve arkivore ;
Detyra 3: Harton listat e brendshme;
Detyra 4: Bënë regjistrimin e librave dhe të kutive arkivore, inventarizimin(analitik dhe sumar) e tërë lëndës arkivore në fond;
Detyra 5: Zbaton normat ndërkombëtare për rregullimin dhe përpunimin e lëndës arkivore sipas standardeve ISSAR, ISAD dhe të tjera;
Detyra 6 : Kryen detyra dhe punë sipas akteve dhe normave të Arkivit Shtetëror të Kosovës;
Detyra 7: Bashkëpunon dhe merë detyra nga shefi i Sektorit;
Detyra 8: Kryen edhe detyra të tjera sipas kërkesë së Drejtorit të Departamentit .

Atësitë:
•  Njohuri nga lëmi i Arkivistikës;
•  Njohuri të shkëlqyera të punës me kompjuter, me aplikim të programeve ( Microsoft Word, Excel,
•  E dëshiruar njohja gjuhës angleze;
•  Aftësi të shkëlqyera udhëheqëse dhe menaxheriale;
•  Aftësi për përmbushjen e punëve të vështira, punëve të afatizuara dhe punë grupore etj;  

Kualifikimet dhe përvoja:
Fakulteti i Shkencave Shoqërore.  

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Aplikacionet merren në Ndertesën e Agjencionit Shtetëror të Arkivave të Kosovës ne adresen – Lagja e Spitalit pa nr. - zyra nr.34 dhe 27, ose në adresën elektronike, www.ks-gov.net/ashak/Numri kontaktues 038-512- 599 ose 512 596 prej 8.oo-15.oo

Konkursi ngel i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në njërën nga gazetat ditore.

Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do merren në shqyrtim nëse arrin brenda 4 ditësh, aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare.

Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për vendin e punës për të cilin konkuroni.

Kandidatët të cilët do të jenë të perzgjedhur në listën e ngusht dhe të ftuar në intervistë domosdo duhet t'i sjellin në shikim dokumentet origjinale.  

“ Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë” . 

 

______________________________________________________________
 

 

 

Rezultat për K O N K U R S I N e datës 05.01.2012

Titulli i postit: Vozitës i Kryeshefit Ekzekutiv
Departamenti: Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv
Kontrata: Akt Emrim i perhershem ( 1 vit periudha provuese)
Raporton tek: Kryeshefi Ekzekutiv
Koeficienti: 6

Për të shiquar rezultatin kliko këto...._______________________________________________________________________

Në bazë të nenit 11 të Ligjit Për Shërbimin Civil të Kosovës si dhe nenit 3 dhe 4 të Rregullores nr.02/2010 Për procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës Agjencia Shtetërore i Arkivave të Kosovës nëpërmes Divizionit të Personelit SHPALLË këtë:

  K O N K U R S më datën 05.01.2012

Titulli i postit: Vozitës i Kryeshefit Ekzekutiv
Departamenti: Zyra e Kryeshefit Ekzekutiv
Kontrata: Akt Emrim i perhershem ( 1 vit periudha provuese)
Raporton tek: Kryeshefi Ekzekutiv
Koeficienti: 6

Qëllimi i punës dhe Rezultatet:
Të ofroj shërbimin e udhëtimeve për Kryeshefin Ekzekutiv si dhe sipas nevojës për stafin e Departamenteve brenda ASHAK-së

Detyrat kryesore:
1.  Kujdeset për vozitjen e Kryeshefit Ekzekutiv si dhe stafit të Departamenteve brenda ASHAK-së, konform rregullave të komunikacionit
2. Mbi çdo udhëtim të ndërmarrë duhet të plotësoj fletudhëtimi
3. Ta mirëmbajë automjetin dhe ta kontrollojë atë para çdo nisjeje në rrugë si dhe ta furnizoj me karburante përkatëse
4. Është përgjegjës për dëmet e shkaktuara në automjet nga pakujdesia apo mos përshtatjen kushteve të komunikacionit
5. Mbi çdo gërvishtje apo dëm njofton sektorin e logjistikës
6. Siguron që kërkesat për përdorim të automjeteve të autorizuara të ASHAK-së nga stafi i ASHAK-së të realizohen me sukses
7. Ndihmon Sektorin e Logjistikës në sigurimin dhe shpërndarjen e mallit, sipas kërkesave të anëtarëve të personelit të ASHAK-së dhe të njëjtin e dërgon nëpër zyre:
8. Kryen edhe punë tjera të kërkuara nga Kryeshefi Ekzekutiv;  

Aftësitë:
•  Të ketë njohuri mekanike për mirëmbajtjen e automjetit dhe përdorimin e tij;
•  Të ketë aftësi e gatishmëri të punojë me njerëz të etniteteve të ndryshme dhe të ketë sjellje e veti të mira.
•  Njohja e gjuhëve zyrtare në përdorim
•  Njohja e gjuhës angleze është përparësi

  Kualifikimet dhe përvoja:

Diplomë e shkollës së mesme, shkolla teknike
Dy vite përvojë pune si vozitës; e nevojshme
Leja e vozitjes ( kategoria B ); e domosdoshme

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Aplikacionet merren në Ndertesën e Agjencionit Shtetëror të Arkivave të Kosovës ne adresen – Lagja e Spitalit pa nr. ose në adresën elektronike, http://ashak.rks-gov.net /Numri kontaktues 038-512 599 prej 8.oo-15.oo

 

Konkursi ngel i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në njërën nga gazetat ditore.

Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do merren në shqyrtim nëse arrin brenda 4 ditësh, aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare.

Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për vendin e punës për të cilin konkuroni.

Kandidatët të cilët do të jenë të perzgjedhur në listën e ngusht dhe të ftuar në intervistë domosdo duhet t'i sjellin në shikim dokumentet origjinale .

  “ Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Në bazë të nenit 11 të Ligjit Për Shërbimin Civil të Kosovës si dhe nenit 3 dhe 4 të Rregullores nr.02/2010 Për procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës Agjencia Shtetërore i Arkivave të Kosovës RISHPALLË këtë:

  K O N K U R S

Titulli i postit: Arkivist në Arkivin Ndërkomunal në Mitrovicë
Departamenti: Departamenti i Arkivave Nderkomunale dhe Komunale
Kontrata: 1 (një ) vit, me mundësi vazhdimi
Raporton tek: Drejtori i Arkivit Ndërkomunal
Koeficienti: 7

Qëllimi i punës dhe Rezultatet:  

Organizim, udhëheqje dhe koordinim i suksesshëm i punëve dhe aktiviteteve të arkivistikës zbatim me përpikëri i legjislacionit në fuqi që rregullon çështjet arkivistrike;

Detyrat kryesore:

Detyra 1: Pranon dhe kontrollon lëndën arkivore gjatë pranimit ;
Detyra 2: Bënë ekspertizën e lëndës arkivore ;
Detyra 3: Vendos të dhënat në kompjuter për dokumentacionin që ruhet në depo;
Detyra 4: Bënë regjistrimin e librave dhe të kutive arkivore, inventarizimin e tërë lëndës arkivore në fond;
Detyra 5: Zbaton normat ndërkombëtare për rregullimin dhe përpunimin e lëndës arkivore sipas standardeve ISSAR, ISAD dhe të tjera;
Detyra 6 : Kryen detyra dhe punë sipas akteve dhe normave të Arkivit Shtetëror të Kosovës;
Detyra 7: Bashkëpunon dhe merë detyra nga drejtori iArkivit Nderkomunal ; Detyra 8 : Kryen edhe detyra të tjera sipas kërkesë së Drejtorit të Departamentit .  

Aftësitë:  

•  Njohuri nga lëmi e arkivistikës;

•  Njohuri të shkëlqyera të punës me kompjuter, me aplikim të programeve ( Microsoft Word, Excel, Power Point, Access);

•  Njohuri të shkëlqyer të gjuhëve zyrtare;

•  Aftësi të shkëlqyera udhëheqëse dhe menaxheriale;

•  Aftësi për përmbushjen e punëve të vështira, punëve të afatizuara dhe punë grupore etj;  

Kualifikimet dhe përvoja:  

Fakulteti i shkencave shoqërore apo ai filologjik, me përparësi ata me 4 (katër) vite të kryera;
Së paku 3 (tre) vite përvojë pune.  

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Aplikacionet merren në Ndertesën e Agjencionit Shtetëror të Arkivave të Kosovës ne adresen – Lagja e Spitalit pa nr. ose në adresën elektronike, http://ashak.rks-gov.net /Numri kontaktues 038-512 - 310 lokali 120 ose 105 prej 8.oo-15.oo

Konkursi ngel i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në njërën nga gazetat ditore.

Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do merren në shqyrtim nëse arrin brenda 4 ditësh, aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare.

Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për vendin e punës për të cilin konkuroni.

Kandidatët të cilët do të jenë të perzgjedhur në listën e ngusht dhe të ftuar në intervistë domosdo duhet t'i sjellin në shikim dokumentet origjinale .

“ Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”.

____________________________________________________________________________________

Na osnovu clana 11 Zakona o Civilnoj Službi Kosova kao i clana 3 i 4 Uredbe br.02/2010 O procedurama Rekrutacije u Civilnoj Službi Kosova Državna Agencija Arhiva Kosovova riobjavljuje ovaj :

  K O N K U R S

 Naziv položaja : Arkivista u Pod opštinskom Arhivu u Mitrovicu
Uprava: Uprava Podopštinskih i Opštinskih Arhiva
Ugovor : 1 (jedan ) godinu, sa mogucnošcu produžetka
Izveštava kod: Direktora Podoopštinskog Arhiva
Koeficienat: 7

Svrha rada i Rezultati:  
Organizacija, rukovodjenje i uspešna koordininacija poslova i aktivnosti arhivistike striktno sprovodjenje zakonodavstva na snazi koje regulišu arhivska pitanja ;

Glavni zadaci:

Zadatak 1: Prima i kontroliše arhivsku gradju u toku prijema ;
Zadatak 2: Vrši ekspertizu arhivske gradje ;
Zadatak 3: Unosi podatke u kopjuter za dokumentaciju koja se cuva u magacinu;
Zadatak 4: Vrši registraciju knjiga i arhivskih kutija , inventarisanje ukupne arhivske gradje -fondu;
Zdatak 5: Sprovodi medjunardone norme o regulisanju i obradjivanju arhivske gradje prema standardima ISSAR, ISAD i drugim ;
Zadatak 6 : Vrši poslove i obaveze prema normativnim aktima Agencije Arhiva Kosova
Zadatak 7: Saradjuje i dobija obaveze od šefa Sektora ;
Zadatak 8 : Vrši i druger poslove po zahtevu Direktora Uprave .

 

Sposobnosti:  

•  Znanja iz obalsti arkivistike;
•  Odlicno poznavanje rada sa kompjuterom, sa aplikacijom programa ( Microsoft Word, Excel, Power Point, Access);
•  Odlicno poznavanje službenih jezika;
•  Oslicne sposobnosti rukvodjenja i menadžiranja;
•  Sposobnsoti za ispunjavanje težih poslova,poslova sa rokom i ekipni rad i dr.;

  Kualifikacija i iskustvo:

Fakultet društvenih nauka ili filolodki, prednost imaju oni sa 4 (cetri) završene godine; Najmanje3 (tri) godine radnog iskustva.

Primo-predaja aplikacija: Aplikacije se uzimaju u Zgradi Državne Agencije Arhiva Kosova na adressi – Lagja e Spitalit-Bolnicko naselje bb. Ilina elektronskoj adresi , www.ks-gov.net/ashak/Numri kontaktues 038-512- 310 lokal 120 ili 105 od 8.oo-15.oo

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u jednom od dnevnih novina.

Aplikacije poslate poštom, koje nose poštanski žig o poslatoj pošiljci zadnjeg dana roka za aplikaciju,smatrace se važecim i iuece se na razmatranje ako stignu u roku od 4 dana,aplikacije koje stignu posle ovoga roka i nekompletne nece se uopšte razmotriti.

Aplikacijama se dodaju i kopije dokumentacije o kvalifikaciji, iskustvo i druga potrebna dokumenta,koja se traže za radno mesto na koje konkurišete.

Kandidati koji ce biti izabrani u užoj listi i pozvani na intervju obavezno treba da donesu na pregled orginalna dokumenta .

  “ Civilna Služba Kosova nudi jednaka prava zapošljavanja za sve gradjane Kosova i rado ocekuje aplikacije od svih lica muškog i ženskog roda od svih zajednica na Kosovu ”

__________________________________________________________________________

  K O N K U R S ( datë 13 05 2011)

Titulli i postit: Arkivist në Arkivin Ndërkomunal në Mitrovicë

Departamenti: Departamenti i Arkivave Nderkomunale dhe Komunale

Kontrata: 1 (një ) vit, me mundësi vazhdimi

Raporton tek: Drejtori i Arkivit Ndërkomunal

Koeficienti: 7

Qëllimi i punës dhe Rezultatet:  

Organizim, udhëheqje dhe koordinim i suksesshëm i punëve dhe aktiviteteve të arkivistikës zbatim me përpikëri i legjislacionit në fuqi që rregullon çështjet arkivistrike;

Detyrat kryesore:  

Detyra 1: Pranon dhe kontrollon lëndën arkivore gjatë pranimit ;
Detyra 2: Bënë ekspertizën e lëndës arkivore ;
Detyra 3: Vendos të dhënat në kompjuter për dokumentacionin që ruhet në depo;
Detyra 4: Bënë regjistrimin e librave dhe të kutive arkivore, inventarizimin e tërë lëndës arkivore në fond;
Detyra 5: Zbaton normat ndërkombëtare për rregullimin dhe përpunimin e lëndës arkivore sipas standardeve ISSAR, ISAD dhe të tjera;
Detyra 6 : Kryen detyra dhe punë sipas akteve dhe normave të Arkivit Shtetëror të Kosovës;
Detyra 7: Bashkëpunon dhe merë detyra nga drejtori iArkivit Nderkomunal ; Detyra 8 : Kryen edhe detyra të tjera sipas kërkesë së Drejtorit të Departamentit .

Aftësitë:  

•  Njohuri nga lëmi e arkivistikës;
•  Njohuri të shkëlqyera të punës me kompjuter, me aplikim të programeve ( Microsoft Word, Excel, Power Point, Access);
•  Njohuri të shkëlqyer të gjuhëve zyrtare;
•  Aftësi të shkëlqyera udhëheqëse dhe menaxheriale;
•  Aftësi për përmbushjen e punëve të vështira, punëve të afatizuara dhe punë grupore etj;

  Kualifikimet dhe përvoja:  

Fakulteti i shkencave shoqërore apo ai filologjik, me përparësi ata me 4 (katër) vite të kryera;
Së paku 3 (tre) vite përvojë pune.  

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Aplikacionet merren në Ndertesën e Agjencionit Shtetëror të Arkivave të Kosovës ne adresen – Lagja e Spitalit pa nr. ose në adresën elektronike, www.ks-gov.net/ashak/Numri kontaktues 038-512-310 lokali 120 ose 105 prej 8.oo-15.oo
Konkursi ngel i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në njërën nga gazetat ditore.
Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do merren në shqyrtim nëse arrin brenda 4 ditësh, aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare.
Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për vendin e punës për të cilin konkuroni.
Kandidatët të cilët do të jenë të përzgjedhur në listën e ngusht dhe të ftuar në intervistë domosdo duhet t'i sjellin në shikim dokumentet origjinale .
“ Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”.


20. 05. 2011

01-152/2011

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

Në bazë të Nenit 41,paragrafi 2 të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Agjencioni Shtetëror i Arkivave të Kosovës bënë njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil të ASHAK-së, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën e Ndihmës Arkivistës në kuadër të Departamentit për Arkiva Rajonale.

•  Titulli i vendit të punës: NDIHMËS ARKIVISTE
•  Nr. i Aplikacionit: 03
•  Emri dhe Mbiemri: BLERTA SELIMAJ
•  Pikët totale të fituara: 146


NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

Në bazë të Nenit 41,paragrafi 2 të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Agjencioni Shtetëror i Arkivave të Kosovës bënë njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil të ASHAK-së, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën e Libërlidhësit në kuadër të Departamentit të Arkivit Shtetëror të Kosovës.

•  Titulli i vendit të punës: LIBËRLIDHËS
•  Nr. i Aplikacionit: 5
•  Emri dhe Mbiemri: FISNIK HAVOLLI
•  Pikët totale të fituara: 96.8

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

Në bazë të Nenit 41,paragrafi 2 të Rregullores Nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Agjencioni Shtetëror i Arkivave të Kosovës bënë njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil të MPJ-së, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën e Menaxherit të Prokurimit në kuadër të Departamentit për Administratë dhe Financa.

•  Titulli i vendit të punës: MENAXHER I PROKURIMIT
•  Nr. i Aplikacionit: 5
•  Emri dhe Mbiemri: SHABAN EJUPI
•  Pikët totale të fituara: 94Me respekt,

Divizioni i Personelit-ASHAK

 

_____________________________________________________________________________________

Në bazë të nenit 11 të Ligjit Për Shërbimin Civil të Kosovës si dhe nenit 3 dhe 4 të Rregullores nr.02/2010 Për procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës Agjencia Shtetërore i Arkivave të Kosovës shpallë këtë:

 

K O N K U R S  

Data e shpalljes : 28 04 2011

1. Titulli i postit: Menaxher i Prokurimit

Departamenti: Administratë dhe Financa

Kontrata: 2 (dy ) vite , me mundësi vazhdimi

Raporton tek: Drejtori i Administratës dhe Financave

Koeficienti: 8

Qëllimi i punës dhe Rezultatet:

Organizim, udhëheqje dhe koordinim i suksesshëm i punëve dhe aktiviteteve të prokurimit në Divizionin e Prokurimit dhe zbatim me përpikëri i legjislacionit në fuqi që rregullon procedurat e prokurimit në Kosovë;

Detyrat kryesore:

•  Organizon punën dhe aktivitetet e prokurimit në Divizionin e Prokurimit dhe siguron që të gjitha procedurat e prokurimit të zhvillohen ne harmoni me legjislacionin në fuqi që rregullon procedurat e prokurimit në Kosovë.
•  Në bashkëpunim me Kryeshefin Ekzekutiv dhe përgjegjësit e Departamenteve bënë planifikimin dhe strategjinë e prokurimit për Agjencionin Shtetror të Arkivave të Kosovës dhe koordinon punën në mes të Departamenteve dhe siguron se të gjitha kërkesat për prokurim për mallra, shërbime, punë apo shërbime të konsulencës te jenë te nënshkruara nga personat e autorizuar dhe te jene ne harmoni me procedurat e prokurimit.
•  Autororizohet të nënshkruaj dokumentacionin zyrtar të Divizionit të Prokurimit, përveç të drejtave që i bartë në udhëheqësit e Departamenteve dhe divizioneve dhe siguron qe kjo e drejtë nuk është e kufizuar me ndonjë akt juridik zyrtar
•  Organizon procedurat e kuotave te çmimeve dhe te tenderëve varësisht nga çmimi i vlerësuar dhe ne bazë të limiteve cakton edhe metodën e prokurimit.

•  Shqyrton te gjitha çështjet që përfshijnë lëmin e prokurimit, jep këshilla dhe sugjerime për zbatimin e procedurave të prokurimit dhe në bashkëpunim te ngushtë me Kryeshefin Ekzekutiv dhe personave tjerë përgjegjës te ASHAK-së, merr vendime lidhur më problemet që paraqiten me rastin e realizimit te kontratave nga kontraktues të ndryshëm;

•  Korespondon me Agjencinë e Prokurimit Publik të Zyrës së Kryeministrit, atij Qendror Shtetëror dhe Komisionin rregullimit të prokurimit publik të Kosovës ;

•  Organizon takime të rregullta me stafin e Prokurimit, merr pjesë në takime ne kuadër të ASHAK-së harton raporte javore, mujore, tremujore dhe vjetore për te gjitha aktivitetet e prokurimit që janë zhvilluar nga Zyra e Prokurimit;

•  Kryen edhe detyra tjera nga lëmi e prokurimit të dhëna nga Kryeshefi Ekzekutiv.

Aftësitë:

•  Njohuri të shkëlqyera nga lëmi e prokurimit dhe problematikës ekonomike;

•  Njohuri të shkëlqyera të punës me kompjuter, me aplikim të programeve ( Microsoft Word, Excel, Power Point, Access);

•  Njohuri të shkëlqyer të gjuhëve zyrtare;

•  Aftësi të shkëlqyera udhëheqëse dhe menaxheriale;

•  Aftësi për përmbushjen e punëve të vështira, punëve të afatizuara dhe punë grupore etj;

  Kualifikimet dhe përvoja:  

Ekonomist /e i/e diplomuar me përparësi ata me 4 (katër) vite të kryera;

Çertifikimi nga institucioni përkatës për prokurim. Përvojë menaxhuese.

Së paku 3 (tre) vite përvojë pune.  


2. Titulli i postit: Arkivist në Arkivin Ndërkomunal në Mitrovicë

Departamenti: Departamenti i Arkivave Nderkomunale dhe Komunale

Kontrata: 2 (dy ) vite , me mundësi vazhdimi

Raporton tek: Drejtori i Arkivit Nderkomunal

Koeficienti: 7

Qëllimi i punës dhe Rezultatet:  

Organizim, udhëheqje dhe koordinim i suksesshëm i punëve dhe aktiviteteve të arkivistikës zbatim me përpikëri i legjislacionit në fuqi që rregullon çështjet arkivistrike;

Detyrat kryesore:  

Detyra 1: Pranon dhe kontrollon lëndën arkivore gjatë pranimit ;  

Detyra 2: Bënë ekspertizën e lëndës arkivore ;  

Detyra 3: Vendos të dhënat në kompjuter për dokumentacionin që ruhet në depo;  

Detyra 4: Bënë regjistrimin e librave dhe të kutive arkivore, inventarizimin e tërë lëndës arkivore në fond;  

Detyra 5: zbaton normat ndërkombëtare për rregullimin dhe përpunimin e lëndës arkivore sipas standardeve ISSAR, ISAD dhe të tjera;

Detyra 6 : Kryen detyra dhe punë sipas akteve dhe normave të Arkivit Shtetëror të Kosovës;

Detyra 7: Bashkëpunon dhe merë detyra nga drejtori iArkivit Nderkomunal ;

Detyra 8 : Kryen edhe detyra të tjera sipas kërkesë së Drejtorit të Departamentit .

  Aftësitë:  

•  Njohuri nga lëmi e arkivistikës;

•  Njohuri të shkëlqyera të punës me kompjuter, me aplikim të programeve ( Microsoft Word, Excel, Power Point, Access);

•  Njohuri të shkëlqyer të gjuhëve zyrtare;

•  Aftësi të shkëlqyera udhëheqëse dhe menaxheriale;

•  Aftësi për përmbushjen e punëve të vështira, punëve të afatizuara dhe punë grupore etj;

  Kualifikimet dhe përvoja:  

Fakulteti i shkencave shoqërore apo ai filologjik, me përparësi ata me 4 (katër) vite të kryera;

Së paku 3 (tre) vite përvojë pune.


3. Titulli i postit: Ndihmës Arkivist në Arkivin Ndërkomunal në Prishtinë

Departamenti: Departamenti i Arkivave Ndërkomunale dhe Komunale

Kontrata: 2 (dy ) vite , me mundësi vazhdimi

Raporton tek: Drejtori i Arkivit Nderkomunal

Koeficienti: 6

Qëllimi i punës dhe Rezultatet:  

Koordinim i suksesshëm i punëve dhe aktiviteteve të arkivistikës zbatim me përpikëri i legjislacionit në fuqi që rregullon çështjet arkivistrike;

Detyrat kryesore:  

Detyra 1: Evidenton lëndën në depon e arkivit;  

Detyra 2: Rregullon fondet sipas skemës së klasifikimit dhe udhëzimit metodik;  

Detyra 3: Përpilon listën e brendshme;  

Detyra 4: Kryen klasifikimin dhe sistematizimin e lëndës arkivore;  

Detyra 5: Ndihmon arkivistin e depos në vendosjen e të dhënave në kompjuter;  

Detyra 6 : Kryen detyra dhe punë sipas akteve dhe normave të Arkivit Shtetëror të Kosovës;

Detyra 7: Bashkëpunon dhe merë detyra nga menaxheri i drejtëpërdrejt;

Detyra 8: Kryen edhe detyra të tjera sipas kërkesë së Drejtorit të Departamentit

Aftësitë:
•  Njohuri nga lëmi e arkivistikës;

•  Njohuri të shkëlqyera të punës me kompjuter, me aplikim të programeve ( Microsoft Word, Excel, Power Point, Access);

•  Njohuri të shkëlqyer të gjuhëve zyrtare;

•  Aftësi të shkëlqyera udhëheqëse dhe menaxheriale;

•  Aftësi për përmbushjen e punëve të vështira, punëve të afatizuara dhe punë grupore etj;

  Kualifikimet dhe përvoja:  

Shkolla e mesme;

Së paku 1 (një) vit përvojë pune.  


4. Titulli i postit: Libërlidhës

Departamenti: Departamenti i Arkivit Shtetror të Kosovës

Kontrata: 2 (dy ) vite , me mundësi vazhdimi

Raporton tek: Drejtori i Depaertamentit

Koeficienti: 6

Qëllimi i punës dhe Rezultatet:  

Organizim, udhëheqje dhe koordinim i suksesshëm i punëve dhe aktiviteteve nga punët e liberlidhësit.

Detyrat kryesore:  

Detyra 1: Libërlidhje;  

Detyra 2: Përgatitja e gazetave për ruajtje ;  

Detyra 3: Përgatitja e tikatave;  

Detyra 4: Presimi ;  

Detyra 5: Restaurimi dhe mirëmbajtja e lëndëve dhe materiale arkivore;  

Detyra 6 : Kryen detyra dhe punë sipas akteve dhe normave të ASHAK-së;  

Detyra 7: Bashkëpunon dhe merë detyra nga shefi i Divizionit ;

Detyra 8 : Kryen edhe detyra të tjera sipas kërkesë së Drejtorit të Departamentit

Aftësitë:  

•  Njohuri nga lëmi e liberlidhjes;

•  Njohuri të shkëlqyera të punës me kompjuter, me aplikim të programeve ( Microsoft Word, Excel, Power Point, Access);

•  Njohuri të shkëlqyer të gjuhëve zyrtare;

•  Aftësi të shkëlqyera udhëheqëse dhe menaxheriale;

•  Aftësi për përmbushjen e punëve të vështira, punëve të afatizuara dhe punë grupore etj;

  Kualifikimet dhe përvoja:  

Shkolla e mesme

Së paku 1 (një) vit përvojë pune.  

Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve: Aplikacionet merren në Ndertesën e Agjencionit Shtetëror të Arkivave të Kosovës ne adresen – Lagja e Spitalit pa nr. ose në adresën elektronike, www.ks-gov.net/ashak/Numri kontaktues 038-512-939 lokali 120 ose 105 prej 8.oo-15.oo

Konkursi ngel i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në njërën nga gazetat ditore.

Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do merren në shqyrtim nëse arrin brenda 4 ditësh, aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare.

Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe dokumentacionet e tjera të nevojshme, që kërkohen për vendin e punës për të cilin konkuroni.

Kandidatët të cilët do të jenë të perzgjedhur në listën e ngusht dhe të ftuar në intervistë domosdo duhet t'i sjellin në shikim dokumentet origjinale .  

“ Shërbimi Civil i Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”

Për më shumë informata rreth konkursit kliko këtu